Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Zestawienie Usługodawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Status
1 TRAKT Sp. z o.o. sp.k.
40-159 Katowice ul. Jesionowa 9A
Wykonanie dokumentacji projektowej - sporządzenie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowklanych (STWiORB) oraz Specyfikacji na projektowanie, projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu, dokumentacji projektowej powykonawczej.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji Kontraktu.
Współuczestniczenie w procesie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).
Zaakceptowany
2 Dalszy usługodawca TRAKT Sp. z o.o. sp.k.

Biuro Geodezyjno – Projektowe Jakub Bąkowski, SKY Piotr Teler s.c.
05-816 Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77E
Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z NMT oraz dokumentacją dla Zamawiającego.
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości – podziały nieruchomości.
Wykonanie stabilizacji pasa drogowego i sporządzenie dokumentacji dla Zamawiającego.
Opis stanu nieruchomości.
Zaakceptowany
3 Dalszy usługodawca TRAKT Sp. z o.o. sp.k.

GLOBAL GEOLOGIA Michał Konopka,
Paweł Rogowski s.c.
32-020 Biskupice, Biskupice 115
Wykonanie programu badań geotechnicznych / projektu robót geodezyjnych, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego. Zaakceptowany