Aktualności

18.07.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 18.07.2022 r. - na drodze wojewódzkiej DW 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej)
W dniu 18.07.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze wojewódzkiej DW 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) - wjazdy i wyjazdy z budowy.
W załączeniu: Rysunek TOR_00_01A_DW 796 - plik PDF

15.06.2022

ZMIANA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - przy ul. GRUNWALDZKIEJ
W dniu 15.06.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu przy ul. Grunwaldzkiej.
W załączeniu: Rysunek TOR_03_rys.02_Etap I - plik PDF

24.05.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 24.05.2022 r. - DW793 i DK78
W dniu 24.05.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu od skrzyżowania istniejącej drogi wojewódzkiej DW-793 do km 109+425 istniejącej drogi krajowej DK-78
W załączeniu: Rysunek TOR DW793 i DK78 - plik PDF

12.05.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 12.05.2022 r. - ul. Poniatowskiego
W dniu 12.05.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Poniatowskiego.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Poniatowskiego - plik PDF

05.04.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 05.04.2022 r. - ul. Kolejowa
W dniu 05.04.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Kolejowej.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Kolejowa - plik PDF

05.04.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 05.04.2022 r. - ul. Poniatowskiego
W dniu 05.04.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Poniatowskiego.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Poniatowskiego - plik PDF

09.03.2022

W dniu 09.03.2022 roku Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy.

28.02.2022

Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 5/2022 z dnia 28.02.2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".

02.02.2022

Zgodnie z wezwaniem Wojewody Śląskiego, Wykonawca/Projektant w dniu 02.02.2022 roku przedłożył korektę treści wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie.

24.01.2022

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie w sprawie sprostowania treści postanowienia z dnia 15.10.2021 roku w zakresie parametrów i lokalizacji obiektu WD-1.8.

04.01.2022

Wojewoda Śląski w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy/Projektanta o przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie przedłożenia dokumentów związanych z aktualizacją numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie, ustalił termin przedłożenia dokumentów na dzień 14 marca 2022 roku.

30.12.2021

Wykonawca/Projektant wystąpił do RDOŚ w Katowicach o sprostowanie treści postanowienia z dnia 15.10.2021 roku w zakresie parametrów i lokalizacji obiektu WD-1.8.

20.12.2021

Wykonawca/Projektant wystąpił do Wojewody Śląskiego z prośbą o wydłużenie o 90 dni terminu na doręczenie korekty treści wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie.

08.12.2021

Wojewoda Śląski wezwał Projektanta/Wykonawcę do korekty wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie, wyznaczając 14 dniowy termin od dnia doręczenia pisma.

03.12.2021

Wykonawca udzielił szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień na wezwanie Wojewody Śląskiego z dnia 08.11.2021 roku i 17.11.2021 roku oraz przekazał zaktualizowany Projekt Budowlany.

22.11.2021

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 17.11.2021 roku zmienił wezwanie z dnia 08.11.2021 roku w zakresie dostosowania przez Wykonawcę/Projektanta rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym do zgodności z uwarunkowaniami zawartymi w postanowieniu RDOŚ z dnia 15.10.2021 roku, sprostowanym w dniu 08.11.2021 roku. Wojewoda wyznaczył nowy termin na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowlanym, tj. do dnia 13.12.2021 roku.

08.11.2021

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie nr WOOŚ.4222.1.2021.JŻ, w którym sprostował oczywiste omyłki w Postanowieniu RDOŚ z dnia 15.10.2021 roku w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

08.11.2021

Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę/Projektanta do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym lub złożenia wyjaśnień w zakresie uwag wskazanych przez Wojewodę Śląskiego w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji.

05.11.2021

Wykonawca złożył do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach szczegółowe odpowiedzi i wyjaśnienia w związku ze złożonymi wnioskami i uwagami stron postępowania dotyczącymi planowanej Inwestycji.

02.11.2021

Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę/Projektanta do uzupełnienia i udzielenia wyjaśnień do złożonego wniosku o wydanie decyzji ZRiD dla projektowanej Inwestycji.

27.10.2021

Wojewoda Śląski, w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wezwał Wykonawcę/Projektanta do zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych przez strony postępowania wniosków i uwag dotyczących planowanej inwestycji.

19.10.2021

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 19.10.2021 r. znak IFXIII.7820.74.2020 podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500”, w związku z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia z dnia 15.10.2021 r., znak WOOŚ.4222.1.2021.JŻ.30, w którym uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia oraz określił warunki i działania jakie należy podjąć na etapie realizacji ww. inwestycji.

15.10.2021

W dniu 15.10.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia.

15.09.2021

W dniu 15.09.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do dnia 08.10.2021 roku.

07.09.2021

W dniu 07.09.2021 roku Wykonawca przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wyjaśnienia do złożonych przez społeczeństwo uwag w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

25.08.2021

W dniu 25.08.2021 roku w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał Wykonawcy/Projektantowi uwagi złożone przez społeczeństwo oraz strony postępowania celem odniesienia się.

30.07.2021

W dniu 30.07.2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach pozytywnie zaopiniowało realizację przedsięwzięcia.

29.07.2021

W dniu 29.07.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do dnia 15.09.2021 roku.

13.07.2021

W dniu 13.07.2021 roku Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

09.07.2021

W dniu 09.07.2021 roku na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zamieszczone zostało obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.74.2020 z dnia 07.07.2021 r. zawiadamiające o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 12 lipca 2021 r. do dnia 10 sierpnia 2021 r.

02.07.2021

W dniu 02.07.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz do Wojewody Śląskiego o umożliwienie udziału społeczeństwa zgodnie z art. 33-36 i art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 z poźn,. zm.).

21.06.2021

W dniu 21.06.2021 roku Wykonawca przedłożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

10.06.2021

W dniu 10.06.2021 roku Wykonawca otrzymał od Wojewody Śląskiego wezwanie do uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 09.06.2021 roku.

27.05.2021

W dniu 27.05.2021 roku Wykonawca otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach pismo informujące o przesunięciu do dnia 30.07.2021 roku terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

25.05.2021

W dniu 25.05.2021 roku Wykonawca przedłożył do Wojewody Śląskiego uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

12.05.2021

W dniu 12.05.2021 roku Wykonawca otrzymał od Wojewody Śląskiego wezwanie do uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.04.2021 roku.

31.03.2021

W dniu 31.03.2021 roku Wykonawca przedłożył do Wojewody Śląskiego uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

19.03.2021

W zakładce Galeria - Wizualizacja można obejrzeć wizualizację Kontaraktu, która została opracowana przez TRAKT Sp. z o.o. sp.k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego za zlecenie Wykonawcy.

17.03.2021

W dniu 17.03.2021 roku Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10.03.2021 roku odnoszącym się do raportu o ocenie oddziaływania na środowisko.

29.01.2021

W dniu 29.01.2021 roku Wojewoda Śląski wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

25.01.2021

W dniu 25.01.2021 roku Wojewoda Śląski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

23.10.2020

W dniu 23.10.2020 r. – dotrzymując terminu umownego - Wykonawca złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Głównym załącznikiem do wniosku jest zakończony Projekt Budowlany budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia.

27.04.2020

Trwają prace projektowe w tym analiza wydawanych warunków technicznych oraz opracowywanie mapy do celów projektowych.

01.03.2020

Rozpoczęcie wykonywania Usługi nadzoru przez Konsultanta.

26.02.2020

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem z konsorcjum firm Ayesa Polska sp. z o.o. – lider konsorcjum i Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A. – Konsultantem.

23.12.2019 - Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia podpisana

To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK 78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane, w tym budowę:

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. za kwotę 414 708 742,10 zł (brutto).

źródło: www.gddkia.gov.pl/pl/a/36206/Umowa-na-zaprojektowanie-i-wybudowanie-pierwszego-odcinka-obwodnicy-Poreby-i-Zawiercia-podpisana