Aktualności

08.11.2021

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie nr WOOŚ.4222.1.2021.JŻ, w którym sprostował oczywiste omyłki w Postanowieniu RDOŚ z dnia 15.10.2021 roku w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

08.11.2021

Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę/Projektanta do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym lub złożenia wyjaśnień w zakresie uwag wskazanych przez Wojewodę Śląskiego w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji.

05.11.2021

Wykonawca złożył do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach szczegółowe odpowiedzi i wyjaśnienia w związku ze złożonymi wnioskami i uwagami stron postępowania dotyczącymi planowanej Inwestycji.

02.11.2021

Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę/Projektanta do uzupełnienia i udzielenia wyjaśnień do złożonego wniosku o wydanie decyzji ZRiD dla projektowanej Inwestycji.

27.10.2021

Wojewoda Śląski, w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wezwał Wykonawcę/Projektanta do zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych przez strony postępowania wniosków i uwag dotyczących planowanej inwestycji.

19.10.2021

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 19.10.2021 r. znak IFXIII.7820.74.2020 podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500”, w związku z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia z dnia 15.10.2021 r., znak WOOŚ.4222.1.2021.JŻ.30, w którym uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia oraz określił warunki i działania jakie należy podjąć na etapie realizacji ww. inwestycji.

15.10.2021

W dniu 15.10.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia.

15.09.2021

W dniu 15.09.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do dnia 08.10.2021 roku.

07.09.2021

W dniu 07.09.2021 roku Wykonawca przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wyjaśnienia do złożonych przez społeczeństwo uwag w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

25.08.2021

W dniu 25.08.2021 roku w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał Wykonawcy/Projektantowi uwagi złożone przez społeczeństwo oraz strony postępowania celem odniesienia się.

30.07.2021

W dniu 30.07.2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach pozytywnie zaopiniowało realizację przedsięwzięcia.

29.07.2021

W dniu 29.07.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do dnia 15.09.2021 roku.

13.07.2021

W dniu 13.07.2021 roku Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

09.07.2021

W dniu 09.07.2021 roku na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zamieszczone zostało obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.74.2020 z dnia 07.07.2021 r. zawiadamiające o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 12 lipca 2021 r. do dnia 10 sierpnia 2021 r.

02.07.2021

W dniu 02.07.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz do Wojewody Śląskiego o umożliwienie udziału społeczeństwa zgodnie z art. 33-36 i art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 z poźn,. zm.).

21.06.2021

W dniu 21.06.2021 roku Wykonawca przedłożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

10.06.2021

W dniu 10.06.2021 roku Wykonawca otrzymał od Wojewody Śląskiego wezwanie do uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 09.06.2021 roku.

27.05.2021

W dniu 27.05.2021 roku Wykonawca otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach pismo informujące o przesunięciu do dnia 30.07.2021 roku terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

25.05.2021

W dniu 25.05.2021 roku Wykonawca przedłożył do Wojewody Śląskiego uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

12.05.2021

W dniu 12.05.2021 roku Wykonawca otrzymał od Wojewody Śląskiego wezwanie do uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.04.2021 roku.

31.03.2021

W dniu 31.03.2021 roku Wykonawca przedłożył do Wojewody Śląskiego uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

19.03.2021

W zakładce Galeria - Wizualizacja można obejrzeć wizualizację Kontaraktu, która została opracowana przez TRAKT Sp. z o.o. sp.k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego za zlecenie Wykonawcy.

17.03.2021

W dniu 17.03.2021 roku Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10.03.2021 roku odnoszącym się do raportu o ocenie oddziaływania na środowisko.

29.01.2021

W dniu 29.01.2021 roku Wojewoda Śląski wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

25.01.2021

W dniu 25.01.2021 roku Wojewoda Śląski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

23.10.2020

W dniu 23.10.2020 r. – dotrzymując terminu umownego - Wykonawca złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Głównym załącznikiem do wniosku jest zakończony Projekt Budowlany budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia.

27.04.2020

Trwają prace projektowe w tym analiza wydawanych warunków technicznych oraz opracowywanie mapy do celów projektowych.

01.03.2020

Rozpoczęcie wykonywania Usługi nadzoru przez Konsultanta.

26.02.2020

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem z konsorcjum firm Ayesa Polska sp. z o.o. – lider konsorcjum i Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A. – Konsultantem.

23.12.2019 - Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia podpisana

To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK 78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane, w tym budowę:

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. za kwotę 414 708 742,10 zł (brutto).

źródło: www.gddkia.gov.pl/pl/a/36206/Umowa-na-zaprojektowanie-i-wybudowanie-pierwszego-odcinka-obwodnicy-Poreby-i-Zawiercia-podpisana