Aktualności

28.09.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 28.09.2022 r. - na drodze krajowej nr 78
W dniu 28.09.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze krajowej nr 78.
Wprowadzona zmiana w organizacji ruchu polega na ustawieniu dodatkowych barier betonowych U-14b w krawędzi utwardzonego pobocza w km 108+300 – 108+550 (strona prawa) z powodu korytowania jezdni prawej i powstania na tym odcinku wykopu o głębokości ponad 2m.
Dodatkowo w związku z wyłączeniem możliwości zjazdu w kierunku ul. Trojedzianka 1 (zjazd w km 108+340) Wykonawca zapewni dojazd do posesji z wykorzystaniem dodatkowej jezdni P1. W związku z tym zmianie uległa treść istniejących tymczasowych tabliczek pod znakiem B-1 oraz C-5: „Nie dotyczy - poj. budowy - dojazdu do posesji ul. Trojedzianka 1”.
W załączeniu: Rysunek PTOR nr 01

26.09.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 26.09.2022 r. - na drodze wojewódzkiej nr 791
W dniu 26.09.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze wojewódzkiej nr 79.
Nastąpiło przełożenie ruchu pojazdów oraz pieszych na bypass w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791, w celu umożliwienia rozpoczęcia robót na obiekcie WD 1.10. Na odcinku bypassu zachowany pozostał dwukierunkowy ruch pojazdów. Na potrzeby ruchu pieszych na długości bypassu wykonano tymczasowy ciąg pieszy oraz wyznaczono dodatkowe przejścia.
W załączeniu: Rysunek PTOR nr 00 - rys.02 - wyjazdy z budowy DW 791

31.08.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 31.08.2022 r. - na ul. Grunwaldzkiej
W dniu 31.08.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na ul. Grunwaldzkiej (etap II) - wprowadzono ruch wahadłowy na ul. Grunwaldzkiej sterowany sygnalizacją świetlną.
W załączeniu: Rysunek TO nr 03 - Etap 2a Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w rejonie obiektu WD 1.6

18.08.2022


W dniu 18.08.2022 roku podpisana została umowa na dofinansowanie budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK 78 ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie Kontraktu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 215 mln zł.

18.07.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 18.07.2022 r. - na drodze wojewódzkiej DW 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej)
W dniu 18.07.2022 roku wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na drodze wojewódzkiej DW 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) - wjazdy i wyjazdy z budowy.
W załączeniu: Rysunek TOR_00_01A_DW 796 - plik PDF

15.06.2022

ZMIANA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - przy ul. GRUNWALDZKIEJ
W dniu 15.06.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu przy ul. Grunwaldzkiej.
W załączeniu: Rysunek TOR_03_rys.02_Etap I - plik PDF

24.05.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 24.05.2022 r. - DW793 i DK78
W dniu 24.05.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu od skrzyżowania istniejącej drogi wojewódzkiej DW-793 do km 109+425 istniejącej drogi krajowej DK-78
W załączeniu: Rysunek TOR DW793 i DK78 - plik PDF

12.05.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 12.05.2022 r. - ul. Poniatowskiego
W dniu 12.05.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Poniatowskiego.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Poniatowskiego - plik PDF

05.04.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 05.04.2022 r. - ul. Kolejowa
W dniu 05.04.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Kolejowej.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Kolejowa - plik PDF

05.04.2022

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 05.04.2022 r. - ul. Poniatowskiego
W dniu 05.04.2022 roku została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu ul. Poniatowskiego.
W załączeniu: Rysunek TOR ul. Poniatowskiego - plik PDF

09.03.2022

W dniu 09.03.2022 roku Zamawiający przekazał Wykonawcy Plac Budowy.

28.02.2022

Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 5/2022 z dnia 28.02.2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".

02.02.2022

Zgodnie z wezwaniem Wojewody Śląskiego, Wykonawca/Projektant w dniu 02.02.2022 roku przedłożył korektę treści wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie.

24.01.2022

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie w sprawie sprostowania treści postanowienia z dnia 15.10.2021 roku w zakresie parametrów i lokalizacji obiektu WD-1.8.

04.01.2022

Wojewoda Śląski w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy/Projektanta o przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie przedłożenia dokumentów związanych z aktualizacją numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie, ustalił termin przedłożenia dokumentów na dzień 14 marca 2022 roku.

30.12.2021

Wykonawca/Projektant wystąpił do RDOŚ w Katowicach o sprostowanie treści postanowienia z dnia 15.10.2021 roku w zakresie parametrów i lokalizacji obiektu WD-1.8.

20.12.2021

Wykonawca/Projektant wystąpił do Wojewody Śląskiego z prośbą o wydłużenie o 90 dni terminu na doręczenie korekty treści wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie.

08.12.2021

Wojewoda Śląski wezwał Projektanta/Wykonawcę do korekty wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 2/2020 z dnia 12 maja 2020 r. znak IFXIII.747.25.2019 o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz - Zawiercie, wyznaczając 14 dniowy termin od dnia doręczenia pisma.

03.12.2021

Wykonawca udzielił szczegółowych odpowiedzi i wyjaśnień na wezwanie Wojewody Śląskiego z dnia 08.11.2021 roku i 17.11.2021 roku oraz przekazał zaktualizowany Projekt Budowlany.

22.11.2021

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 17.11.2021 roku zmienił wezwanie z dnia 08.11.2021 roku w zakresie dostosowania przez Wykonawcę/Projektanta rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym do zgodności z uwarunkowaniami zawartymi w postanowieniu RDOŚ z dnia 15.10.2021 roku, sprostowanym w dniu 08.11.2021 roku. Wojewoda wyznaczył nowy termin na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowlanym, tj. do dnia 13.12.2021 roku.

08.11.2021

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie nr WOOŚ.4222.1.2021.JŻ, w którym sprostował oczywiste omyłki w Postanowieniu RDOŚ z dnia 15.10.2021 roku w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

08.11.2021

Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę/Projektanta do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym lub złożenia wyjaśnień w zakresie uwag wskazanych przez Wojewodę Śląskiego w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji.

05.11.2021

Wykonawca złożył do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach szczegółowe odpowiedzi i wyjaśnienia w związku ze złożonymi wnioskami i uwagami stron postępowania dotyczącymi planowanej Inwestycji.

02.11.2021

Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę/Projektanta do uzupełnienia i udzielenia wyjaśnień do złożonego wniosku o wydanie decyzji ZRiD dla projektowanej Inwestycji.

27.10.2021

Wojewoda Śląski, w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wezwał Wykonawcę/Projektanta do zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych przez strony postępowania wniosków i uwag dotyczących planowanej inwestycji.

19.10.2021

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 19.10.2021 r. znak IFXIII.7820.74.2020 podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500”, w związku z wydaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia z dnia 15.10.2021 r., znak WOOŚ.4222.1.2021.JŻ.30, w którym uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia oraz określił warunki i działania jakie należy podjąć na etapie realizacji ww. inwestycji.

15.10.2021

W dniu 15.10.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia.

15.09.2021

W dniu 15.09.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do dnia 08.10.2021 roku.

07.09.2021

W dniu 07.09.2021 roku Wykonawca przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wyjaśnienia do złożonych przez społeczeństwo uwag w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

25.08.2021

W dniu 25.08.2021 roku w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał Wykonawcy/Projektantowi uwagi złożone przez społeczeństwo oraz strony postępowania celem odniesienia się.

30.07.2021

W dniu 30.07.2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach pozytywnie zaopiniowało realizację przedsięwzięcia.

29.07.2021

W dniu 29.07.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do dnia 15.09.2021 roku.

13.07.2021

W dniu 13.07.2021 roku Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

09.07.2021

W dniu 09.07.2021 roku na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zamieszczone zostało obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.74.2020 z dnia 07.07.2021 r. zawiadamiające o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) - od km 105+836 do km 122+500".
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 12 lipca 2021 r. do dnia 10 sierpnia 2021 r.

02.07.2021

W dniu 02.07.2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz do Wojewody Śląskiego o umożliwienie udziału społeczeństwa zgodnie z art. 33-36 i art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 z poźn,. zm.).

21.06.2021

W dniu 21.06.2021 roku Wykonawca przedłożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

10.06.2021

W dniu 10.06.2021 roku Wykonawca otrzymał od Wojewody Śląskiego wezwanie do uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 09.06.2021 roku.

27.05.2021

W dniu 27.05.2021 roku Wykonawca otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach pismo informujące o przesunięciu do dnia 30.07.2021 roku terminu rozpatrzenia wniosku Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

25.05.2021

W dniu 25.05.2021 roku Wykonawca przedłożył do Wojewody Śląskiego uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

12.05.2021

W dniu 12.05.2021 roku Wykonawca otrzymał od Wojewody Śląskiego wezwanie do uzupełnienia raportu o ocenie oddziaływania na środowisko w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.04.2021 roku.

31.03.2021

W dniu 31.03.2021 roku Wykonawca przedłożył do Wojewody Śląskiego uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

19.03.2021

W zakładce Galeria - Wizualizacja można obejrzeć wizualizację Kontaraktu, która została opracowana przez TRAKT Sp. z o.o. sp.k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego za zlecenie Wykonawcy.

17.03.2021

W dniu 17.03.2021 roku Wojewoda Śląski wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10.03.2021 roku odnoszącym się do raportu o ocenie oddziaływania na środowisko.

29.01.2021

W dniu 29.01.2021 roku Wojewoda Śląski wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

25.01.2021

W dniu 25.01.2021 roku Wojewoda Śląski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

23.10.2020

W dniu 23.10.2020 r. – dotrzymując terminu umownego - Wykonawca złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Głównym załącznikiem do wniosku jest zakończony Projekt Budowlany budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia.

27.04.2020

Trwają prace projektowe w tym analiza wydawanych warunków technicznych oraz opracowywanie mapy do celów projektowych.

01.03.2020

Rozpoczęcie wykonywania Usługi nadzoru przez Konsultanta.

26.02.2020

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem z konsorcjum firm Ayesa Polska sp. z o.o. – lider konsorcjum i Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A. – Konsultantem.

23.12.2019 - Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia podpisana

To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK 78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Każdy z dwóch etapów, projektowania i realizacji, powinien trwać nie dużej niż 17 miesięcy, z tym że do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, a do czasu realizacji robót nie. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, oraz zrealizuje roboty budowlane, w tym budowę:

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. za kwotę 414 708 742,10 zł (brutto).

źródło: www.gddkia.gov.pl/pl/a/36206/Umowa-na-zaprojektowanie-i-wybudowanie-pierwszego-odcinka-obwodnicy-Poreby-i-Zawiercia-podpisana